من گوشی میزو ام ۳نوت دارم.برنام فون فایندر(تلفن یاب)فعال کردم و بازدن چند گزینه گوشیم بصورت ناگهانی محدود شده و تمامی اطلاعات از جمله عکس فیلم برنامه از دسترس خارج شده.ایا شما راه کاری برای برگرداندن گوشی به حالت اول و برگرداندن اطلاعات دارید؟